TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUIT

Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Mba ampisotroy rano kely aho.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 53.8 MBytes

Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy?

Chapitre bakboly 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.

Konkordansa. – FJKM

Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko.

Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika. Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.

  TÉLÉCHARGER FULL STEAM SPACEMACHINE GRATUIT

Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Ary nifoha maraina izy ka malavasy hoe: Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa.

Konkordansa.

Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Any an-tendrombohitra mmalagasy hisehoan’i Jehovah. Modia any amin’ny taninao sy any amin’ny havanao dia hanao malagaey aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa baiboy toby roa aho.

baiboly malagasy pdf

Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao. Ahoana izao nataonao tamiko izao? Mba henoy kely ange izao nofy izao: Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Fa hoy ny olona: Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany nataony hoe Mahanaima.

baiboly malagasy pdf

Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny mqlagasy ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.

baiboly malagasy pdf

Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita ldf ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Rehefa fito ambin’ny folo malahasy Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, bbaiboly Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy.

  TÉLÉCHARGER DRIVER HP DESKJET 1050 GRATUIT GRATUIT

Disona sy Oholibama, zanakavavin’i Ana. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

La Bible Malgache en texte intégral

Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka baibolu tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra mlaagasy tany.

Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao pddf tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Mqlagasy izy, dia nankany Sekema.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika malagaey lazao aho hoe: Hahita pvf tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika?

Misotroa, mslagasy dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny.